Skip to content

บัญชีข้อมูล สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาธารณะ สำหรับสนับสนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานทั่วไป ใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นสำหรับตามยุทธศาสตร์และแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐให้ประชาชนและภาคประชาสังคมเข้าถึงข้อมูลและสามารถตรวจสอบการดำเนินของภาครัฐตามนโยบายที่ประกาศให้ไว้กับประชาชน