ข้อมูลจัดเป็นทรัพย์สินที่สำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลมาใช้ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทำให้ข้อมูลมีคุณภาพ และมีการเชื่อมโยง โดยกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นโยบายการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ข้อมูลมีคุณภาพ มีความ มั่นคงปลอดภัย และสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการป้องกันภัยคุกคามหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการและการใช้ข้อมูล ตลอดจนให้เกิดความสอดคล้องกับกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ